Menu 

Борис А. Ґудзяк

Криза і реформа

Криза і реформа. Київська митрополія, Царгородський патріархат і генеза Берестейської унії / Пер. з англ. Марії Габлевич; ред. Олег Турій. – Львів: Інститут історії Церкви Львівської Богословської академії, 2000. – xvi + 426 с.

ЗМІСТ

Перелік карт та ілюстрацій  ix
Список скорочень  x
Передмова і подяки xii
Вступ. КИЇВСЬКА МИТРОПОЛІЯ І ЦАРҐОРОДСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ У ПІЗНЬОМУ СЕРЕДНЬОВІЧЧІ 1
Розділ I. КРИЗА НА ХРИСТИЯНСЬКОМУ СХОДІ: ЦАРГОРОДСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ ПІД ОСМАНСЬКИМ ПРАВЛІННЯМ 13
Становлення Османської імперії та падіння Візантійської 13
Православна спільнота в Османській державі  17
Наслідки османського правління для Грецької Православної Церкви  26
Православ’я на католицькому Заході  33
Розділ II. ПАТРІАРХ ЄРЕМІЯ II: СПРОБИ РЕФОРМ  41
Вакуум у верхах  41
Єремія II Транос і невдале реформаторство  45
Зв’язки із Заходом 50
Єремія та його патріархат перед лицем нових проблем 55
Розділ IIIФЛОРЕНТІЙСЬКА УНІЯ, ГРЕЦЬКИЙ СХІД І КИЇВСЬКА МИТРОПОЛІЯ 59
Поділ Київської митрополії 59
Київ між Царгородом і Римом 67
Заникання флорентійської спадщини 76
Розділ IV. КРИЗА В КИЇВСЬКІЙ МИТРОПОЛІЇ У XVI СТОЛІТТІ 81
Постання польсько-литовської Речі Посполитої та занепад Руської Церкви 81
Митрополити і собори 89
Східні християни під католицьким цивільним правлінням 94
Розділ V. ВИКЛИК ХРИСТИЯНСЬКОГО ЗАХОДУ 105
Реформація 107
Католицька Реформа та Контрреформація 109
Унійні концепції єзуїтів 111
Поняття реформи 116
Розділ VI. ГРЕЦЬКІ ПРАВОСЛАВНІ ЕМІСАРИ В СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У XVI СТОЛІТТІ 119
Перші місії 121
Преосвященні емісари 126
Характер грецьких місій 131
Розділ VII. ПОЧАТКИ КНИГОДРУКУВАННЯ І РУСЬКОЇ ЦЕРКОВНОЇ РЕФОРМИ 137
Друкарство 139
Релігійні мотивації реформи 144
Розділ VIII. КОСТЯНТИН ОСТРОЗЬКИЙ, ОСТРОЗЬКИЙ ГУРТОК І ПРЕДСТАВНИКИ ГРЕЦЬКОГО СХОДУ 153
Острозькі книгодруки 155
Острозька школа 166
Календарна реформа та ідея патріархату в східнослов’янських землях 173
Характеристика Острозького 182
Розділ IX. ЛЬВІВСЬКЕ БРАТСТВО І ГРЕЦЬКИЙ СХІД 187
Обставини виникнення об’єднань руських мирян 190
Реорганізація Львівського братства та його новий соціально-культурний статус 193
Розділ X. СХІДНІ ПАТРІАРХИ В РУСЬКИХ ЗЕМЛЯХ 203
Йоаким Антіохійський 205
Царгородський патріарх Єремія II 212
Розділ XI. СТВОРЕННЯ МОСКОВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ 219
Політичні обставини в Московщині 220
Дипломатичний протокол, гостинність і домашній арешт 223
Прийняття Єремії при дворі та переговори 231
Висвячення московського митрополита на патріаршество та царська милостиня 238
Розділ XII. ПАТРІАРХ ЄРЕМІЯ II, КИЇВСЬКА ЄРАРХІЯ І ЦЕРКОВНА РЕФОРМА 249
Статус царгородського патріарха в Київській митрополії 249
Реформи Єремії в Київській митрополії 255
Відлуння патріарших відвідин 266
Розділ XIII. КИЇВСЬКА ЄРАРХІЯ, БЕРЕСТЕЙСЬКІ СОБОРИ Й УНІЯ З РИМОМ  
Собори та єпископські ініціативи 273
Князь Острозький і владика Іпатій 274
Інші плани укладення унії 280
Артикули 291
Унія в Римі 296
Римські враження 298
ерестейські собори 1596 року 303
Висновки. БЕРЕСТЕЙСЬКА УНІЯ ТА ГРЕЦЬКИЙ СХІД 311
Додаток 1. ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛА ПРО ЦАРГОРОДСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ ПІД ОСМАНСЬКИМ ПРАВЛІННЯМ НАПРИКІНЦІ XVI СТОЛІТТЯ 321
Додаток 2. ПСЕВДО-ДОРОТЕЙ ПРО ПОБУТ ЄРЕМІЇ В МОСКОВЩИНІ ТА СТВОРЕННЯ МОСКОВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ 327
Додаток 3. ГОЛОВНІ ДОКУМЕНТИ БЕРЕСТЕЙСЬКОЇ УНІЇ  
«Артикули, що належать до з’єдинення з Римською Церквою» 331
Апостольська конституція папи Климента VIII «Magnus Dominus et laudabilis nimis» 337
Апостольський лист папи Климента VIII «Decet Romanum Pontificem» 345
Офіційне проголошення унії Руської Церкви з Апостольським Престолом, укладене на Берестейському соборі 347
Додаток 4. ХРОНОЛОГІЧНІ ТАБЛИЦІ 350
Бібліографія 357
Покажчик 403

 

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЗР Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографическою комиссиею
Архив  ЮЗР Архив Юго-Западной России, издаваемый Временною комиссиею для разбора древних актов, высочайше учрежденною при Киевском военном, Подольском и Волынском генерал-губернаторе
знтш Записки Наукового Товариства ім. Шевченка
зчсвв Записки Чину св. Василія Великого
ПСРЛ Полное собрание русских летописей
РИБ Русская историческая библиотека, опубликованная Археографической комиссиею
ТКДА Труды Киевской Духовной Академии
Diplomata Statutaria Diplomata Statutaria a Patriarchis Orientalibus Confraternitati S tauropigianae Leopoliensi. 1586-1592 data cum aliis litteris coaevis et appendice
DPR Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia
DUB Documenta Unionis Berestensis eiusque auctorum (1590-1600)
HLEUL Harvard Library of Early Ukrainian Literature
HUS Harvard Ukrainian Studies
Monumenta Confraternitatis Monumenta Confraternitatis Stauropigianae Leopoliensis
MPV Monumenta Poloniae Vaticana
MUH Monumenta Ucrainae Historica
ОСР Orientalia Christiana Periodica
ODB Oxford Dictionary of Byzantium
SEER The Slavonic and East European Review
VMP Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae edita extabulariis Vaticanis deprompta finitimarum historiam illustrantia maximam partem nondum collecta ac serie gentiumque chronologica disposita

Перекладено за вид.: Gudziak, Borys A. Crisis and Reform: The Kyivan Metropolitanate, the Patriarchate of Constantinople, and the Genesis of the Union of Brest. Cambridge, Mass.: Harvard Ukrainian Research Institute, Harvard Series in Ukrainian Studies, 1998. xviii + 489 p.