Menu 

Shakespeare. Коментарі до сонета 58

 

THat God forbid,that made me first your slaue,
I should in thought controule your times of pleasure,
Or at your hand th’account of houres to craue,
Being your vassail bound to staie your leisure.
Oh let me suffer(being at your beck)
Th’ imprison’d absence of your libertie,
And patience tame,to sufferance bide each check,
Without accusing you of iniury.
Be where you list,your charter is so strong,
That you your selfe may priuiledge your time
To what you will,to you it doth belong,
Your selfe to pardon of selfe-doing crime.
   I am to waite,though waiting so be hell,
   Not blame your pleasure be it ill or well.

That God forbid, that made me first your slave,
I should in thought control your times of pleasure,
Or at your hand th’account of hours to crave,
Being your vassal bound to stay your leisure.
O let me suffer (being at your beck)
Th’imprisoned absence of your liberty,
And patience tame, to sufferance bide each check,
Without accusing you of injury.
Be where you list, your charter is so strong,
That you your self may privilege your time
To what you will, to you it doth belong
Your self to pardon of self-doing crime.
   I am to wait, though waiting so be hell,
   Not blame your pleasure, be it ill or well.

♦♦†† Пара до сонета 57.

1 God made me your slave = 57.1, 8 = Being your vassal (4). Пор. рядок 9 (your charter) і васальний сонет 26.

1-2 Перше That в контексті обидвох рядків прочитується по-різному. ДК

6 Th’imprisoned absence of your liberty = ‘ув’язнена відсутність твоєї свободи’.

Парадокс: цей сюзерен – якщо він не гуляє “десь на дозвіллі” (your leisure, 4; Be where you list, 9), змушуючи до безділля і свого васала-Поета (57), а присутній і безпосередньо диктує йому свою волю (57.13-14), –  дає Поетові таке відчуття свободи, без якого той почувається, як у тюрмі.

7 Цей рядок можна читати трояко. ДК

9 list = like, desire      

   your charter – ‘видана вами хартія’, вірча грамота з підтвердженням титулів, прав і вольностей (liberties, 6). Хартією суверен (сюзерен) гарантував підданому (васалу) його права і привілеї (10). Див. 87.

11-12 to you it doth belong your self to pardon = “Вам належить самому (а чи: собі) прощати”. Такою є (1) прерогатива всіх сюзеренів і (2) прерогатива любові.

         to pardon of selfdoing crime дослівно: “прощати самочинення злочину”, тобто прощати як (1) ‘власний злий чин’, так і (2) ‘чинення злочину проти себе ж’. Любов, яка проводить час деінде, замість того, щоб надихати свого Поета на оспівування Любові, діє на зло самій собі.

ДОДАТКОВІ КОМЕНТАРІ

1-2 • Q-1609: THat God forbid,that made me first your slaue,
                   I should in thought controule your times of pleasure

Граматична будова цього речення, що складається з трьох смислових синтагм, має декілька синтаксичних “сказ” – у порядку слів, підборі сполучників і пунктуації. Не в змозі пояснити точне значення першого that і коми перед другим, дехто нарікає на невправність Майстра чи недбальство Генія, на гіпотетичні помилки друкаря чи незрозумілі тенденції тодішньої граматики.

Коли перше that прочитувати як означення той (that God = the God that), тоді друге that – сполучник, що вводить речення-означення до God, – є недозволенною тавтологією: або на місці другого that мало б знайтися which, або на місці першого the. Крім того, доводиться домислювати ще одне (невиражене) that, яке вводить прямий додаток до forbid – підрядне речення: …God forbid … [that] I should control.

У цьому випадку ‘того Бога, який’ треба було б трактувати в античній парадигмі багатобожжя – як бога любові Купідона; тоді за вамиyou (що приходите й відходите і чиїм ‘рабом’ зробив мене бог Купідон) стояла б реальна особа вищого рангу.

Коли ж перше that прочитувати як інверсований займенник те, котрий, належачи до сполучника ‘те, щоб’ і вказуючи на додаток у рядку 2, не потребує вираження, а тільки переносу – God forbid that I should control, – то тоді текст прочитується в християнській євангельській традиції єдиного Бога-Любові (див. ДК до 57.1,8). Тоді youви, що приходите й відходите за бажанням (ти сонетів 48, 39), можете бути посланцем двостатевого Бога-Любові – ангелом-охоронцем, Духом-Утішителем, ‘духом Любові’ з сонета 56 і водночас ‘Німфою в грудях’ (10.11; 48.11-12) – втіхою духовного спілкування в Любові радістю Натхнення – comfort сонета 144 (ДК до 13.1-2).

Найдостовірнішим підходом – в стилі світовідчуття, мислення й манери письма нашого Поета – бачиться прочитання його образів в об’єднанні (чи накладенні) їх смислів: так, зокрема, дозволяє прочитувати себе рядок 57.12 в контексті присвяти королеві Єлизаветі (ДК до 55.14). Пор. теж багатозначність словосполуки my sovereign у 57.6, чи багатообразність ідеї сонета 56, чи різноаспектність образів “Місячного сонета” Чарлза Беста (ДК до 56.9-12). Пор. також шекспірівські образні паралелі:
– повітряно-вогненної природи любовної думки (45.1-3),
– вогнедишного Пегаса (ДК до 51.9-11) і
– людської ‘п’ятої стихії’ = ‘божественної квінтесенції’ = ‘небесного вогню’ (ДК до 39.2) – «іскорок того вогню, завдяки якому ми думаємо, живемо, рухаємось, існуємо» (ДК до 57.12).

5 Oh let me suffer
7 Аnd patience tame, to sufferance bide each check

Усічений та інверсований синтаксис цього речення і граматична невизначеність слова tame пропонують три різні прочитання з незначною смисловою різницею. Рядок 7 можна читати як:

     1) пряме продовження рядка 5, Oh let me suffer:

         let me sufferand tame [my] patience, [and] bide each check to sufferаnce
                 (хай би я (страждаючи) терпів…, і усмиряв (моє) терпіння, й витримував всякий іспит (моєму) стражданню);

    або як:

    2) пряме продовження рядка 5, де patience tame є вставним означенням до me:

        let me sufferand, patience-tame, to sufferance bide each check
               (хай би я (страждаючи) терпів… і, смиренний, як саме терпіння, витримував…);

    або як:

   3) нове сурядне речення з такою ж синтаксичною структурою:

         [let me suffer] … and [let my] tame patience bide each check to sufferаnce
                  (хай би я (страждаючи) терпів…, і хай би смиренне терпіння витримувало…).